زمان آباد 7155- گسل

شماره برگه ۷۱۵۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف.ع.باباخانی، ع.پورلطفی، ب.ع.سعیدی
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال