زنوغان 7555- چین

شماره برگه ۷۵۵۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.فرید
سال تهیه ۱۳۸۴

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.خلعتبری