چین_زنجان 5663

شماره برگه ۵۶۶۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.حاجیان، م.زاهدی، ج.افتخارنژاد، م.علوی،ج.اشتوکلین، م.ه.نبوی، م. صمیمی، ک.هیرایاما، الف.هوشمندزاده،
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زنجان // شماره برگه: 5663 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1383 // تهیه کننده: ج.حاجیان، م.زاهدی، ج.افتخارنژاد، م.علوی،ج.اشتوکلین، م.ه.نبوی، م. صمیمی، ک.هیرایاما، الف.هوشمندزاده، // ناظر علمی: الف.ر.باباخانی،الف.صادقی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور