گسل_زر آباد و گرتی 7841

شماره برگه ۷۸۴۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.عبدالهی، ع.قاسمی، م.سهیلی، م.حسینی
سال تهیه ۱۹۹۵

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: زر آباد و گرتی // شماره برگه های: 7841 و 7840// مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1995 // تهیه کننده: م.عبدالهی، ع.قاسمی، م.سهیلی، م.حسینی // ناظر علمی: م.صمدیان // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور