طبس

شماره ۷۳۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶.۳ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حاج حسینی، کریمی، آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سفید، گسل کوه سفید، تاقدیس درین Daryn A., گسل بهارستان ، گسل بیشه Bisheh F.

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبىخراسان رضوىخراسان شمالى