طبس

شماره ۷۳۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶.۳ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حاج حسینی، کریمی، آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سفید، گسل کوه سفید، تاقدیس درین Daryn A., گسل بهارستان ، گسل بیشه Bisheh F.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى