زرین رود(گرماب) 5661- چین

شماره برگه ۵۶۶۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج.رادفر، ک.محمدی ها،م قحرایی پور
سال تهیه ۱۳۸۴

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال