زرين 6955- گسل

شماره برگه ۶۹۵۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.یوسفی، ک.حسینی
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: ع. الف. نوگل سادات، الف.هوشمندزاده