شامكان 7661- لیتولوژی

شماره برگه ۷۶۶۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ن. نادری میقان، ن. شجاع کاوه، م. بهره مند، ف. خیری

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال