بستان‌آباد

شماره ۵۲۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶.۳ تا °۴۷
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی فضل، امینی آذر، عزتیان، امامی، داوری، هادوی، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سهندKuh e Sahand ، گسل تبریز، کوه چاناخ Kuh e Chanag، کوه کندل Kuh e Kundul

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى