گسل_فیروزکوه 6561

شماره برگه ۶۵۶۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ر.سلامتی

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: فیروزکوه // شماره برگه: 6561 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: م.ر.سلامتی // ناظر علمی: ج.قلمقاش // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور