ساري 6663- چین

شماره برگه ۶۶۶۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.ر. خبازنیا، ع. صادقی
سال تهیه ۲۰۰۳

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

مشاور: ن. ح. خان ناظر // ناظر علمی: ع. سعیدی