گسل_ساري 6663

شماره برگه ۶۶۶۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.ر. خبازنیا، ع. صادقی
سال تهیه ۲۰۰۳

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ساري // شماره برگه: 6663 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2003 // تهیه کننده: ع.ر. خبازنیا، ع. صادقی // مشاور: ن. ح. خان ناظر // ناظر علمی: ع. سعیدی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور