ساوه 6060- گسل

شماره برگه ۶۰۶۰
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. قلمقاش
سال تهیه ۱۳۷۷

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.مهرپرتو