اسفوردي 7153- گسل

شماره برگه ۷۱۵۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان خ. جمشیدی ، افشاریان زاده
سال تهیه ۱۳۷۰

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م. منوچهری