شيروان 7564- لیتولوژی

شماره برگه ۷۵۶۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ه.ندیم،ر.هفت لنگ
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.ب.جعفریان