چین_شيروان 7564

شماره برگه ۷۵۶۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ه.ندیم،ر.هفت لنگ
سال تهیه ۱۳۸۳

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: شيروان // شماره برگه: 7564 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1383 // تهیه کننده: ه.ندیم،ر.هفت لنگ // ناظر علمی: م.ب.جعفریان // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور