زيروكي-گهرکوه 8046- لیتولوژی

شماره برگه ۸۰۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. آقانباتی
سال تهیه ۱۹۹۳

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: ج.افتخارنژاد