راور

شماره ۷۳۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶.۳ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حاج ملا علی، آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل مارکش، گسل بندانار، گسل خمرود، کوه بند انار،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان