لیتولوژی_اصلاندوز و خداآفرین 5468

شماره برگه ۵۴۶۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا. آخری اسکویی
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: اصلاندوز و خداآفرین // شماره برگه های: 5368 و 5468 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1994 // تهیه کننده: ا. آخری اسکویی // ناظر علمی: ف. رحیم زاده // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور