لیتولوژی_اصلاندوز و خداآفرین 5468 و 5368

شماره برگه ۵۴۶۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: اصلاندوز و خداآفرین // شماره برگه های: 5468 و 5368 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1994 // تهیه کننده: ا. آخری اسکویی // ناظر علمی: ف. رحیم زاده // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور