چین_اصلاندوز و خداآفرین 5468

شماره برگه ۵۴۶۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ا. آخری اسکویی
سال تهیه ۱۹۹۴

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال