زرند

شماره ۷۳۵۱
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶.۳ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۳۰.۵ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان وحدتی دانشمند، مصوری، محمودی
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس شرق زرند، کوه درآب، کوه کله گاو، کوه سیاه کمر

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان