لیتولوژی_خلخال و رضوانشهر 5765

شماره برگه ۵۷۶۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. اسدیان، ع. ر. میرزایی
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: خلخال و رضوانشهر // شماره برگه های: 5765 و 5865// مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1999 // تهیه کننده: ع. اسدیان، ع. ر. میرزایی // ناظر علمی: ج. افتخارنژاد // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور