خلخال و رضوانشهر 5765 و 5865- چین

شماره برگه ۵۷۶۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع. اسدیان، ع. ر. میرزایی
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: ج. افتخارنژاد