گسل_گناباد 7758

شماره برگه ۷۷۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ف.قائمی،ح. شهریور

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: گناباد // شماره برگه: 7758 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: ف.قائمی،ح. شهریور // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور