چین_طرقبه 7862

شماره برگه ۷۸۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف.پورلطیفی
سال تهیه ۲۰۰۱

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: طرقبه // شماره برگه: 7862 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2001 // تهیه کننده: الف.پورلطیفی // ناظر علمی: م.علوی نائینی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور