طرقبه 7862- گسل

شماره برگه ۷۸۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف.پورلطیفی
سال تهیه ۲۰۰۱

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.علوی نائینی