شمال بهاباد 7254- لیتولوژی

شماره برگه ۷۲۵۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.فریدی
سال تهیه ۱۳۸۱

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: ع.سعیدی