گسل_بلورد 7248

شماره برگه ۷۲۴۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۹۷۲

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: بلورد // شماره برگه: 7248 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1972 // تهیه کننده: N. MIJALKOVIC, S. CVETIC // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور