چین-مكسان 7945

شماره برگه ۷۹۴۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.بربریان
سال تهیه ۱۳۵۶

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال