بافت

شماره ۷۳۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان کرمان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۶.۳ تا °۵۷
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۲۹.۵
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه لنگر، رود بافت، کوه لاله زار

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: کرمان