گسل-موسويه 7756

شماره برگه ۷۷۵۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ج. روشن روان
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال