لیتولوژی-مرزن آباد 6262

شماره برگه ۶۲۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۲۰۰۱

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مرزن آباد // شماره برگه: 6262 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2001 // تهیه کننده: ر.اسرتو، ا.دژوال، ف.وحدتی دانشمند، ح.ندیم، م.گلاس، ا.کارتیر، ا.گنسر، ح.هوبر.س.لورنز، م.راسخ، پ.استدلر // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور