مهلكه 6745- لیتولوژی

شماره برگه ۶۷۴۵
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ش.کارگر
سال تهیه ۱۳۸۴

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.ج.عندلیبی