لیتولوژی-مظفری 6546

شماره برگه ۶۵۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۲۰۰۴

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: مظفري // شماره برگه: 6546 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2004 // تهیه کننده: ت. شاوردی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور