چین-مظفري 6546

شماره برگه ۶۵۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ت. شاوردی
سال تهیه ۲۰۰۴

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال