چین-میانراهان (کرکسار) 5459

شماره برگه ۵۴۵۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ر. رفیعی، ع. ر. شهیدی، م. مجیدی فرد، م. علوی، م. سهیلی، ع. حاج مولاعلی، ح. پرتوآذر
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال