نگيسان 7746- گسل

شماره برگه ۷۷۴۶
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان شرکت مهندسین مشاور Intercon

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: ج. اقتخارنژاد، م. صمیمی نمین، س. ارشدی