نرماشير 7747- گسل

شماره برگه ۷۷۴۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م. فریدی، م. راستین
سال تهیه ۱۳۸۲

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال