نيشابور 7762- چین

شماره برگه ۷۷۶۲
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ف. قائمی،ک. حسینی
سال تهیه ۱۹۹۹

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال