ورامين 6360- چین

شماره برگه ۶۳۶۰
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان الف.صادقی،م.فنودی
سال تهیه ۱۳۸۵

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال