ورچه 5957- چین

شماره برگه ۵۹۵۷
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.ج. واعظی پور، م.ح. خلقی
سال تهیه ۱۳۸۶

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال