گسل_وفس 5859

شماره برگه ۵۸۵۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۲۰۰۳

مبلغ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: وفس // شماره برگه: 5859 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2003 // تهیه کننده: ج.رادفر،ر.کهنسال // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور