لیتولوژی_ورزنه 6554

شماره برگه ۶۵۵۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۳۹۶

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: ورزنه // شماره برگه: 6554 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1396 // تهیه کننده: ح.ر. جوادی // ناظر علمی: ع. ر. شهیدی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور