ورزنه 6554- چین

شماره برگه ۶۵۵۴
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ح.ر. جوادی
سال تهیه ۱۳۹۶

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: ع. ر. شهیدی