گسل-همدان 5759

شماره برگه ۵۷۵۹
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ب.اقلیمی
سال تهیه ۱۳۷۹

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال