گسل-هرسين 5558

شماره برگه ۵۵۵۸
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان ع.ر.شهیدی،ح.نظری
سال تهیه ۱۹۹۶

مبلغ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال