ياسوج 6351- چین

شماره برگه ۶۳۵۱
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع زمین شناسی
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان م.صداقت، ت.شاوردی
سال تهیه ۱۳۵۴

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

ناظر علمی: م.صداقت، الف.نوایی