لیتولوژی-آورتین7643

شماره برگه ۷۶۴۳
مقیاس 1:100000
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه وکتور
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۱۹۸۰

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: آورتين // شماره برگه: 7643 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 1980 // تهیه کننده: مهندسین مشاور پاراگون // ناظر علمی: م. صمیمی نمین // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور