راز

شماره ۷۴۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۷ تا °۵۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر نقشه وگزارش به صورت pdfموجود است.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى